Academia de Stiinte a Moldovei

Publicaţii

1. Корчмару C.; Меренюк Г.; Урсу А.; Боинчан Б. Пять причин, по которым вопросы устойчивого земледелия и охраны почв могут и должны решаться с учётом почвенно-микробиологического фактора. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieții. 2011, 3 (315), с. 135-139. ISSN:1857-064X.
2. Корчмару C.; Меренюк Г.; Боинчан Б.; Бугачук М. Влияние разных технологий выращивания сахарной свеклы на микробиологическую активность в почве. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieții. 2011, 2 (314), с. 166-170. ISSN:1857-064X.
3. Лупашку Г.А., Меренюк Г.В. Влияние севооборота и удобрений на видовой состав возбудителей и поражаемость сахарной свеклы корневыми гнилями//Микология и фитопатология, 2010, Том 44, Вып.3, С.255-261. ISSN: 0026-3648.
4. Корчмару С., Меренюк Г., Урсу А., Боинчан Б. Cистема микробиологической оценки качества пахотных зональных почв Молдовы. //Mediul Ambiant, 2010, nr. 4(52), p. 22-28.
5. Меренюк Г., Лупашку Г., Сланина В. Микробиологическая деградация пахотных земель и фитосанитарная состояние агроценозов: корневые гнили. Mediul ambiant. 2010, 3, p. 33-38.
6. Корчмару C. Оценка метода субстрат-индуцированного дыхания (для определения почвенной микробной биомассы) на примере почв Молдовы. //Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieții. n. 1 (307), 2009, р.134-142.
7. Меренюк Г., Урсу А., Корчмару C., Сашко Е. Микробиологическая характеристика зональных почв Молдовы. Mediul Ambiant. 2009, n.5 (47), p. 4-8.
8. Корчмару C. Проблема оценки и мониторинга качества почв на основе микробиологических параметров. Conferinţa ştiinţifică naţională «Probleme actuale ale microbiologiei şi biotehnologiei», 5-6 octombrie 2009, Chişinău, Republica Moldova, р. 195-196.
9. Corcimaru S. Evaluarea și monitorizarea calității solurilor în baza parametrilor microbiologici. În: Inno views. 2009, august, p. 10.
10. Меренюк Г., Корчмару C., Танасе А., Бугачук М. Биологическая деградация типичного чернозёма в агроценозах. Mediul Ambiant. 2009, n.2 (44), p. 19-22.
11. Меренюк Г., Боинчан Б., Корчмару С., Сашко Е., Танасе А., Сланина В., Бугачук М. Оценка состояния почв агроценозов на основе почвенно-микробиологических показателей. Mediul Ambiant. 2008, n. 3 (39), р.13-16.
12. Corcimaru S., Mereniuc Gh., Tanase A., Sașco E., Bugaciuc M., Boincean B. Particularitatile microbiologice paradoxale a cernoziomului tipic in diferite variante cu sfecla de zahar// Conf. Internațională ”Culturile tehnice în agricultura modernă”. Bălţi, 2008, p. 123-128.
13. Mereniuc Gh. Разработка единой (гигиенической и экологической) системы установления предельно допустимых количеств (ПДК) ксенобиотиков в почвах Республики Молдова. Mediul Ambiant. 2007, n. 3 (33), р.23-26.
14. Mereniuc G.V., Corcimaru S.S. Эколого-микробиологическое обоснование регламентации применения медьсодержащих пестицидов в условиях Республики Молдова. Mediul Ambiant. 2007, n. 2 (32), р.4-7.
15. Mereniuc G.V., Corcimaru S.S. Микробиологические аспекты изучения состояния почв агроценозов. Mediul Ambiant. 2006, n. 6 (30), p. 36-38.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...