Academia de Stiinte a Moldovei

Mereniuc Gherghe

Anul nașterii 1941, cetațian a RM

Studii: Institutul de medicină din or. Harcov, Ucraina (1964).
În domeniul științei activează din a. 1967 în cadrul Institutului Moldovenesc de Igienă și Epidemiologie, și din 1980 în Institutul de Microbiologie și Biotehnologie AȘRM, Doctor habilitat în medicină, profesor universitar.

Direcția științifică: Studiul microbiologiei solului, apelor naturale și reziduale sub acțiunea factorilor antropogeni: agrotehnologii, pesticide, îngrășăminte, poluări atmosferice, etc. Este autor şi coautor a circa 220 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 10 monografii, cărți și culegeri, 3 brevete de invenţie, 4 recomandări metodice şi practice. A pregătit 6 doctori în ştiinţe şi 1 doctor habilitat.

Ultimele publicații:

  • Меренюк Г., Корчмару С. Эколого-микробиологическое обоснование регламентации применения медьсодержащих пестицидов в условиях Республики Молдова. Mediul Ambiant. 2007, n. 2 (32), р.4-7.
  • Меренюк Г. Разработка единой (гигиенической и экологической) системы установления предельно допустимых количеств (ПДК) ксенобиотиков в почвах Республики Молдова. Mediul Ambiant. 2007, n. 3 (33), р.23-26.
  • Меренюк Г., Корчмару С. Микробиологические аспекты изучения состояния почв агроценозов. Mediul Ambiant. 2006, n. 6 (30), p. 36-38.

ANUNȚ

Cu privire la desfășurarea audierilor publice a rezultatelor obținute în cadrul proiectelor din domeniile cercetării și inovării

  ...